FOR PROMOTERS/SPONSORS

ไปที่ฟอร์มลงทะเบียน
แนวคิดและเป้าหมายของเว็บไซต์นี้ “JPN ENTERTAINMENT Waryu” คือเว็บไซต์โดย เพื่อการแนะนำศิลปินญี่ปุ่นที่น่าสนใจและเปี่ยมไปด้วยความสามารถให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดของเราคือการจับคู่ที่เหมาะสมกันที่สุด (Best Matching) ผ่านเว็บไซต์นี้
วิธีใช้เว็บไซต์นี้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่มีความประสงค์ในการชมศิลปินญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์นี้จำเป็นจะต้องมี Access ID ก่อน เมื่อทำการขอลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศจาก “ฟอร์มลงทะเบียน” ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้ว หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว กรุณาใช้ ID และ Password ที่ได้รับในการล็อกอินและเข้าชมศิลปิน

Copyright © JPN ENTERTAINMENT PROJECT All Rights Reserved.